Links

Siden med links er bygget op efter samme princip som miljøredegørelsesskabelonen. Derfor er de enkelte punkter også nummereret på samme måde. Første tal henviser til fanebladets nummer - de næste til underpunkterne i skabelonen.

Nederst findes mere generelle links, der ikke passer direkte ind i redegørelsen.

Faneblad 2: PROJEKTPLANEN

 

Videncenter for livscyklusvurderinger: www.lca-center.dk    
CSR-kompasset: www.csrkompasset.dk
Grøn strategi: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/

Faneblad 3: KORTLÆGNING
 6.2

Krav til leverandører 

CSR-kompasset: www.csrkompasset.dk
Grønne indkøb: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/groenne-indkoeb/

 6.3

Produkter 

Gældende love: www.retsinfo.dk
·         Produktansvarsloven
·         Produktsikkerhedsloven
·         Kemikalieloven

Forbrugerstyrelsen: www.forbrug.dk
CE-mærkning: http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-maerkning
Miljøvaredeklarationer: www.mvd.dk
Miljømærker: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/miljoemaerker/
Miljømærkede produkter: www.ecolabel.dk

 6.4

Råvarer og hjælpestoffer 

Gældende love: www.retsinfo.dk
·         Kemikalieloven
·         Klassificeringsbekendtgørelsen
·         Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
·         Risikobekendtgørelsen

Miljøstyrelsen: www.mst.dk

Om REACH:
·         http://echa.europa.eu/da/regulations/reach
·         http://di.dk/Virksomhed/Miljoe/miljoe/REACH/Pages/REACHogclphelpdesk.aspx
·         http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/reach/

KEMIguiden: www.kemiguiden.dk
Substitutionwww.subsport.eu
Det europæiske arbejdsmiljøagentur: https://osha.europa.eu/da
Factsheet om substitution: https://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/34

 6.5

Energi 

Energistyrelsen: www.ens.dk
Miljøstyrelsen: www.mst.dk
Sikkerhedsstyrelsen: www.sik.dk

Elpristavlen – sammenlign elpriser på tværs af selskaber: www.elpristavlen.dk
Oliefyrsservicebranchens registreringsordning: www.or.dk
Dansk Gasteknisk Center (om bl.a. gasfyr)www.dgc.dk
Graddage: www.graddage.dk
SparEnergi – en hjemmeside der giver hjælp til at skære i energiforbruget: www.sparenergi.dk

 6.7

Transport 

Miljøstyrelsen: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/
Brancheorganisation for dansk vejgodstransport: www.itd.dk
Beregn miljødata fra lastbiltransporter (ITD): http://itd.dk/vaerktoej/miljoe/miljoeberegner/

TEMA 2010: (Et værktøj til at beregne energiforbrug og emissioner fortransporter i Danmark (Trafikministeriet)) – downloades her: http://www.trm.dk/da/publikationer/2010/tema-2010
Hvor langt på literen? (personbiler (Færdselsstyrelsen)): www.hvorlangtpaaliteren.dk
EcoTransIT: Beregner miljøbelastningen ved international transport af gods med lastbil, tog, fly og/eller skib: http://www.ecotransit.org/calculation.en.html

Ecopassenger: Sammenligner miljøbelastningen ved brug af henholdsvis bil, tog eller fly: http://www.ecopassenger.org/
Miljøberegning for flytransport – både passagertransport og cargo: http://sasems.port.se/EmissionCalc.cfm
Nøgletal for togtransport (DSB): http://www.dsb.dk/om-dsb/dsbs-csr-politik/miljo/fakta-om-miljo/ - vælg miljødeklaration

Klimakompasset: www.klimakompasset.dk

 6.8

Luftforurening 

Generelt fra Miljøstyrelsen om området: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/ 

Miljstyrelsen: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledninger-om-luft-og-lugt/
·         Luftvejledningen
·         B-værdivejledningen
·         Svejserøgsvejledningen


Gældende love: www.retsinfo.dk
·         VOC-bekendtgørelsen

Klimakompasset: www.klimakompasset.dk

 6.9

Lugt 

Generelt fra Miljøstyrelsen om området: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/

Miljstyrelsen: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/luftforurening-fra-virksomheder/vejledninger-om-luft-og-lugt/
·         Lugtvejledningen

 6.10

Spildevand

Gældende love: www.retsinfo.dk
·         Spildevandsbekendtgørelsen
·         Vejledning om tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg
·         Vejledning om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4. 

6.11 

Affald og genanvendelse 

Generelt fra Miljøstyrelsen om området: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/

Gældende love: www.retsinfo.dk
·         Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 

Affaldsdatasystemet: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsdatasystemet/
Klassificering af affald (EAK-koder): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826#Kap12
Generelt fra kommunerne: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Affald-og-jord/
Dansk kompetencecenter for Affald: www.dakofa.dk

 6.12

Støj og vibrationer 

Generelt fra Miljøstyrelsen om området: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/
Godkendte laboratorier til måling af støj: http://www.referencelaboratoriet.dk/godkendte-laboratorier/

 6.13

Uheld og driftsforstyrrelser 

Arbejdstilsynet: www.at.dkAt-vejledning C.0.3, Januar 2001: Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

 

 6.14

Jordforurening 

Generelt fra Miljøstyrelsen om området: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/jord/
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer: http://www.jordforurening.info/ Fra siden er der linket til de enkelte regioners hjemmesider, hvorfra man kan søge efter forurenede grunde.

 6.15

Udledninger til jord 

Gældende love: www.retsinfo.dk
·         Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg

 6.16

Risiko 

Gældende love: www.retsinfo.dk
·         Risikobekendtgørelsen

Arbejdstilsynet: www.at.dk
·         At-vejledning C.0.3, Januar 2001: Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.


Andre links:

Kemi

KEMIguiden: www.kemiguiden.dk
REACH: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/reach/
Dansk Industri: www.di.dksøg på REACH

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet: www.at.dk
Videnscenter for arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoviden.dk
Branchearbejdsmiljørådene BAR: www.bar-web.dk

Grønne indkøb

Grønne indkøb: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/groenne-indkoeb/
Ecolabel: www.ecolabel.dk
Spar energi: http://sparenergi.dk/
Trafikstyrelsen: www.fstyr.dk
Økologisk spisemærke: www.oekologisk-spisemaerke.dk
Grøn IT: www.gronit.dk
Green Public Procurenet Toolkit: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm